Norsk Stabijhoun Klubb, Jarveien 4c. 7072 Heimdal leder@stabijhoun.no

Lover for Norsk Stabijhoun Klubb stiftet 11.10.07

Vedtatt av årsmøtet den 26.04.08 med senere endringer, senest av 21.12.2015.

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.2015

Kap 1 Innledende bestemmelser

1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Stabijhoun Klubb, og forkortes til NoSK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Stabijhoun.

Klubben har verneting i Oslo.

 1-2 Formål

NoSK har til formål å ivareta rasens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med rasen og utviklingen av denne. NoSK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av rasen og for at avl av rasen skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

 1-3 Definisjoner

 • Klubbens organer:
 • Årsmøtet
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte NoSK og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge NoSK og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. Utmeldelse
 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon

3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes i forbindelse med helgtreffet i mai, eller senest innen utgangen av mai.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forståes personer med gyldig medlemskap, både hoved- og familiemedlem.

Alle medlemmer, både hoved- og familie medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter, og er valgbare til verv i klubben.

Personer som er dømt etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved valg av medlemmer til styreverv og skal være valgkomiteen i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

Stemmeberettigede medlemmer som ikke har anledning til å møte for å utøve sine medlemsrettigheter ved årsmøtet, kan gi et annet stemmeberettiget medlem fullmakt til dette. Dog kan stemmeberettigede fremmøtte medlemmer kun representere 1 fraværende medlem ved fullmakt. En fullmakt gjelder kun på enkeltsaker, ikke på valg og må dokumenteres ved årsmøtets begynnelse.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Samtidig skal det varsles om at forslag på kandidater til valgkomiteen og forslag fra medlemmene til styret må være disse i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

 1. Dagsorden
 2. Årsberetning
 3. Regnskap med revisors beretning
 4. Budsjett for neste år
 5. Behandling av kontingent
 6. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.
 7. Forslag til kandidater til valgene.
 8. Stemmeseddel for forhåndsstemming.
 9. Fullmaktsskjema

3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer og forhåndsstemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. Godkjenne budsjett for neste år
 6. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Endringsforslag er tillatt, men ikke benkeforslag.
 7. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 8. Velge:
 • Leder for 2 år i år med partall.
 • Nestleder for 2 år i år med oddetall.
 • 3 styremedlemmer for 2 år, 1 i år med partall og 2 i år med oddetall.
 • 1 varamedlem for ett år.
 • Revisor med vararevisor for 2 år, men er ikke på valg samtidig.
 • Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.

Benkeforslag er ikke tillatt.

3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 5 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

For øvrig gjelder reglene for ordinært årsmøte.

Kap 4 Styret m.v.

4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

4-3 Styrets oppgaver er å:

 • Lede klubben mellom årsmøtene.
 • Avholde årsmøte.
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål.
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
 • Oppnevne råd, komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.
 • Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen.
 • Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret.
 • Oppnevne representant til NKKs Representantskapsmøte.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst ⅔ flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Tillegg:

Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.