Norsk Stabijhoun Klubb, Skograndvegen 61, 2164 Skogbygda leder@stabijhoun.no

Lover for Norsk Stabijhoun Klubb stiftet 11.10.07

 

Vedtatt av årsmøtet den 26.04.08 med senere endringer, senest av 14.04.2018.

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2019

 

 

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

 

 

1-1 Organisasjon og virkeområde

 

Klubbens navn er Norsk Stabijhoun Klubb, og forkortes til NoSK. Klubben er selvstendig

rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel

Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med

mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover

som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot

disse.

Klubben omfatter rasen Stabijhoun.

Klubben har verneting i Oslo.

 

 

1-2 Formål

 NoSK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av Stabijhoun. NoSK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 

 

 

1-3 Definisjoner

 

 • Klubbens organer:
 • Årsmøtet
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite

 

 

 

1-4 Tilknytning og organisering

 

Norsk Stabijhoun Klubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som

beskrevet i klubbens lover.

Norsk Stabijhoun Klubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til

enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke

har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

 

2-1 Medlemskap

 

 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte NoSK og NKKs virksomhet samt å følge NoSK og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

 

2-2 Opphør av medlemskap

 

Medlemskap i klubben opphører ved:

 

 1. a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost ) til klubben
 2. b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

   

 

2-3 Medlemskontingent

 

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

 

 

2-4 Disiplinær reaksjoner

 

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 

 

Kap 3 Organisasjon

 

3-1 Høyeste myndighet

 

 

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes i forbindelse med helgetreffet i mai, eller

senest innen utgangen av mai.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde.7 Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

.

 

3-2 Møte og stemmerett

 

 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og kan fremvise kvittering på medlemskap (dersom klubben ikke har registrert dette) har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, både hoved- og husstandsmedlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

Forhåndsstemmer skal kun benyttes ved valg av medlemmer til styreverv og skal være valgkomiteen i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

Stemmeberettigede medlemmer som ikke har anledning til å møte for å utøve sine medlemsrettigheter ved årsmøtet, kan gi et annet stemmeberettiget medlem fullmakt til dette. Dog kan stemmeberettigede fremmøtte medlemmer kun representere 1 fraværende medlem ved fullmakt. En fullmakt gjelder kun på enkeltsaker, ikke på valg og må dokumenteres ved årsmøtets begynnelse.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

 

 3-3 Innkalling

 

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

 

Med innkallelsen skal følge:

 • Saksliste
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet
 • Stemmeseddel for forhåndsstemming
 • Forslag til kandidater til valgene
 • Budsjett for neste år
 • Fullmaktsskjema

 

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

3-4 Årsmøtets oppgaver.

 

Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, fullmakter, innkallingen og   saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning

 1. d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
  e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
  f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
  g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
  h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
  i) Velge:

– Leder for 2 år i år med partall.
– Nestleder for 2 år i år med oddetall.

-3 styremedlemmer for 2 år, 1 i år med partall og 2 i år med oddetall.

-1 varamedlem for ett år.

– Revisor med vararevisor for 2 år -dog ikke på valg samtidig
-Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 

 

 

3-5 Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 5 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 14 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

 

Kap 4 Styret m.v.

 

 

4-1 Styret

 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

4-2 Vedtak og representasjon

 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede.

Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved

stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal

føres referat over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte

eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

 

 

4-3 Styrets oppgaver er å:

 

 • Lede klubben mellom årsmøtene.
 • Avholde årsmøte.
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål.
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
 • Oppnevne råd, komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for
 • særkomiteer.
 • Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen.
 • Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret.
 • Oppnevne representant til NKKs Representantskapsmøte.

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 

 

5-1 Valgkomite

 

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv

som skal besettes.

 

 

5-2 Revisor

 

Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til

årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

 

 

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

 

6-1 Lovendringer

 

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst ⅔ flertall. Lovene og

endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det

tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

6-2 Tolking av lovene

 

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som

følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

 

 

6-3 Oppløsning

 

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må

stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer
beslutningen om oppløsning i kraft

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte

noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Tillegg:

Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens

bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre

organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.

 

 

6-4 Flertallsdefinisjoner

 

 

Simpelt flertall

 • Flest stemmer

Alminnelig flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

 • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
 • Blanke stemmer teller
 • Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.